Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(25525) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "4D265885-7990-4468-82A2-CF95F68B303C" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(51) "kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__s_skshifr_090201_" ["plain"]=> string(89) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "867" ["valueName"]=> string(90) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["imgURL"]=> string(117) "https://st1.vvsu.ru/photos/Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["Unic"]=> string(36) "4D265885-7990-4468-82A2-CF95F68B303C" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "090201_kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__1186_" ["plain"]=> string(77) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1186" ["valueName"]=> string(78) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["imgURL"]=> string(105) "https://st2.vvsu.ru/photos/09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["Unic"]=> string(36) "4D265885-7990-4468-82A2-CF95F68B303C" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "4D265885-7990-4468-82A2-CF95F68B303C" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "4D265885-7990-4468-82A2-CF95F68B303C" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "rpd" ["plain"]=> string(6) "РПД" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473579" ["valueName"]=> string(7) "РПД " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "4D265885-7990-4468-82A2-CF95F68B303C" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "4D265885-7990-4468-82A2-CF95F68B303C" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(2021) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st1.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "6ACA9D9F-9292-4CA1-B6F3-4292222B2206" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(51) "kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__s_skshifr_090201_" ["plain"]=> string(89) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "867" ["valueName"]=> string(90) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["imgURL"]=> string(117) "https://st2.vvsu.ru/photos/Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["Unic"]=> string(36) "6ACA9D9F-9292-4CA1-B6F3-4292222B2206" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "090201_kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__1186_" ["plain"]=> string(77) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1186" ["valueName"]=> string(78) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["imgURL"]=> string(105) "https://st0.vvsu.ru/photos/09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["Unic"]=> string(36) "6ACA9D9F-9292-4CA1-B6F3-4292222B2206" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "6ACA9D9F-9292-4CA1-B6F3-4292222B2206" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st1.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "6ACA9D9F-9292-4CA1-B6F3-4292222B2206" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "rpd" ["plain"]=> string(6) "РПД" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473579" ["valueName"]=> string(7) "РПД " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "6ACA9D9F-9292-4CA1-B6F3-4292222B2206" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "6ACA9D9F-9292-4CA1-B6F3-4292222B2206" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(701) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st2.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "BD54E307-3A8D-46FD-A7F1-9ABC47BA79F3" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(51) "kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__s_skshifr_090201_" ["plain"]=> string(89) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "867" ["valueName"]=> string(90) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["imgURL"]=> string(117) "https://st0.vvsu.ru/photos/Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["Unic"]=> string(36) "BD54E307-3A8D-46FD-A7F1-9ABC47BA79F3" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "090201_kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__1186_" ["plain"]=> string(77) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1186" ["valueName"]=> string(78) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["imgURL"]=> string(105) "https://st1.vvsu.ru/photos/09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["Unic"]=> string(36) "BD54E307-3A8D-46FD-A7F1-9ABC47BA79F3" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "BD54E307-3A8D-46FD-A7F1-9ABC47BA79F3" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st2.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "BD54E307-3A8D-46FD-A7F1-9ABC47BA79F3" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "rpd" ["plain"]=> string(6) "РПД" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473579" ["valueName"]=> string(7) "РПД " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "BD54E307-3A8D-46FD-A7F1-9ABC47BA79F3" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "BD54E307-3A8D-46FD-A7F1-9ABC47BA79F3" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(2021) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "FAD5E1F7-6157-4C5E-B733-942F8F391AC3" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(51) "kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__s_skshifr_090201_" ["plain"]=> string(89) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "867" ["valueName"]=> string(90) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["imgURL"]=> string(117) "https://st1.vvsu.ru/photos/Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["Unic"]=> string(36) "FAD5E1F7-6157-4C5E-B733-942F8F391AC3" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "090201_kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__1186_" ["plain"]=> string(77) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1186" ["valueName"]=> string(78) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["imgURL"]=> string(105) "https://st2.vvsu.ru/photos/09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["Unic"]=> string(36) "FAD5E1F7-6157-4C5E-B733-942F8F391AC3" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2019" ["plain"]=> string(4) "2019" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2019" ["valueName"]=> string(5) "2019 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "FAD5E1F7-6157-4C5E-B733-942F8F391AC3" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "FAD5E1F7-6157-4C5E-B733-942F8F391AC3" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "rpd" ["plain"]=> string(6) "РПД" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473579" ["valueName"]=> string(7) "РПД " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "FAD5E1F7-6157-4C5E-B733-942F8F391AC3" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "FAD5E1F7-6157-4C5E-B733-942F8F391AC3" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(701) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st1.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "67E0B611-20CB-4603-BF42-0251155550AE" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(51) "kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__s_skshifr_090201_" ["plain"]=> string(89) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "867" ["valueName"]=> string(90) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["imgURL"]=> string(117) "https://st2.vvsu.ru/photos/Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["Unic"]=> string(36) "67E0B611-20CB-4603-BF42-0251155550AE" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "090201_kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__1186_" ["plain"]=> string(77) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1186" ["valueName"]=> string(78) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["imgURL"]=> string(105) "https://st0.vvsu.ru/photos/09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["Unic"]=> string(36) "67E0B611-20CB-4603-BF42-0251155550AE" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2019" ["plain"]=> string(4) "2019" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2019" ["valueName"]=> string(5) "2019 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "67E0B611-20CB-4603-BF42-0251155550AE" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st1.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "67E0B611-20CB-4603-BF42-0251155550AE" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "rpd" ["plain"]=> string(6) "РПД" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473579" ["valueName"]=> string(7) "РПД " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "67E0B611-20CB-4603-BF42-0251155550AE" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "67E0B611-20CB-4603-BF42-0251155550AE" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(25540) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st2.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "F5400C92-568B-44F6-9987-00058F018199" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(51) "kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__s_skshifr_090201_" ["plain"]=> string(89) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "867" ["valueName"]=> string(90) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["imgURL"]=> string(117) "https://st0.vvsu.ru/photos/Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["Unic"]=> string(36) "F5400C92-568B-44F6-9987-00058F018199" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "090201_kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__1186_" ["plain"]=> string(77) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1186" ["valueName"]=> string(78) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["imgURL"]=> string(105) "https://st1.vvsu.ru/photos/09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["Unic"]=> string(36) "F5400C92-568B-44F6-9987-00058F018199" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2019" ["plain"]=> string(4) "2019" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2019" ["valueName"]=> string(5) "2019 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "F5400C92-568B-44F6-9987-00058F018199" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st2.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "F5400C92-568B-44F6-9987-00058F018199" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "rpd" ["plain"]=> string(6) "РПД" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473579" ["valueName"]=> string(7) "РПД " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "F5400C92-568B-44F6-9987-00058F018199" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "F5400C92-568B-44F6-9987-00058F018199" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(25527) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "3464E121-1F1C-42C1-BAF1-316D77D31603" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(51) "kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__s_skshifr_090201_" ["plain"]=> string(89) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "867" ["valueName"]=> string(90) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["imgURL"]=> string(117) "https://st1.vvsu.ru/photos/Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["Unic"]=> string(36) "3464E121-1F1C-42C1-BAF1-316D77D31603" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "090201_kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__1186_" ["plain"]=> string(77) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1186" ["valueName"]=> string(78) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["imgURL"]=> string(105) "https://st2.vvsu.ru/photos/09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["Unic"]=> string(36) "3464E121-1F1C-42C1-BAF1-316D77D31603" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2018" ["plain"]=> string(4) "2018" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2018" ["valueName"]=> string(5) "2018 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "3464E121-1F1C-42C1-BAF1-316D77D31603" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "3464E121-1F1C-42C1-BAF1-316D77D31603" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "rpd" ["plain"]=> string(6) "РПД" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473579" ["valueName"]=> string(7) "РПД " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "3464E121-1F1C-42C1-BAF1-316D77D31603" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "3464E121-1F1C-42C1-BAF1-316D77D31603" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(2021) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st1.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "AA5635B8-85DB-4594-AED2-DCF13172572E" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(51) "kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__s_skshifr_090201_" ["plain"]=> string(89) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "867" ["valueName"]=> string(90) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["imgURL"]=> string(117) "https://st2.vvsu.ru/photos/Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["Unic"]=> string(36) "AA5635B8-85DB-4594-AED2-DCF13172572E" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "090201_kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__1186_" ["plain"]=> string(77) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1186" ["valueName"]=> string(78) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["imgURL"]=> string(105) "https://st0.vvsu.ru/photos/09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["Unic"]=> string(36) "AA5635B8-85DB-4594-AED2-DCF13172572E" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2018" ["plain"]=> string(4) "2018" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2018" ["valueName"]=> string(5) "2018 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "AA5635B8-85DB-4594-AED2-DCF13172572E" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st1.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "AA5635B8-85DB-4594-AED2-DCF13172572E" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "rpd" ["plain"]=> string(6) "РПД" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473579" ["valueName"]=> string(7) "РПД " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "AA5635B8-85DB-4594-AED2-DCF13172572E" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "AA5635B8-85DB-4594-AED2-DCF13172572E" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(701) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st2.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "9E90E226-9121-43E2-A49E-C603EF5284EE" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(51) "kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__s_skshifr_090201_" ["plain"]=> string(89) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "867" ["valueName"]=> string(90) "Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["imgURL"]=> string(117) "https://st0.vvsu.ru/photos/Компьютерные системы и комплексы (С-СК/Шифр 09.02.01) " ["Unic"]=> string(36) "9E90E226-9121-43E2-A49E-C603EF5284EE" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "090201_kompiuternye_sistemy_i_kompleksy__1186_" ["plain"]=> string(77) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1186" ["valueName"]=> string(78) "09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["imgURL"]=> string(105) "https://st1.vvsu.ru/photos/09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (1186) " ["Unic"]=> string(36) "9E90E226-9121-43E2-A49E-C603EF5284EE" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2018" ["plain"]=> string(4) "2018" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2018" ["valueName"]=> string(5) "2018 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "9E90E226-9121-43E2-A49E-C603EF5284EE" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st2.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "9E90E226-9121-43E2-A49E-C603EF5284EE" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "rpd" ["plain"]=> string(6) "РПД" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473579" ["valueName"]=> string(7) "РПД " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "9E90E226-9121-43E2-A49E-C603EF5284EE" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "9E90E226-9121-43E2-A49E-C603EF5284EE" }}Array