Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(698) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "A0B197F0-62B2-470E-BFDA-D0A0E913C23F" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(48) "povarskoe_i_konditerskoe_delo__s_pkshifr_430215_" ["plain"]=> string(83) "Поварское и кондитерское дело (С-ПК/Шифр 43.02.15)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1029" ["valueName"]=> string(84) "Поварское и кондитерское дело (С-ПК/Шифр 43.02.15) " ["imgURL"]=> string(111) "https://st1.vvsu.ru/photos/Поварское и кондитерское дело (С-ПК/Шифр 43.02.15) " ["Unic"]=> string(36) "A0B197F0-62B2-470E-BFDA-D0A0E913C23F" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(43) "430215_povarskoe_i_konditerskoe_delo__1977_" ["plain"]=> string(71) "43.02.15 Поварское и кондитерское дело (1977)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1977" ["valueName"]=> string(72) "43.02.15 Поварское и кондитерское дело (1977) " ["imgURL"]=> string(99) "https://st2.vvsu.ru/photos/43.02.15 Поварское и кондитерское дело (1977) " ["Unic"]=> string(36) "A0B197F0-62B2-470E-BFDA-D0A0E913C23F" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2021" ["plain"]=> string(4) "2021" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2021" ["valueName"]=> string(5) "2021 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "A0B197F0-62B2-470E-BFDA-D0A0E913C23F" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "A0B197F0-62B2-470E-BFDA-D0A0E913C23F" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st1.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "A0B197F0-62B2-470E-BFDA-D0A0E913C23F" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "A0B197F0-62B2-470E-BFDA-D0A0E913C23F" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(697) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st2.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "555E2252-949F-4E51-9B9F-E1CD1BFFC442" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(48) "povarskoe_i_konditerskoe_delo__s_pkshifr_430215_" ["plain"]=> string(83) "Поварское и кондитерское дело (С-ПК/Шифр 43.02.15)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1029" ["valueName"]=> string(84) "Поварское и кондитерское дело (С-ПК/Шифр 43.02.15) " ["imgURL"]=> string(111) "https://st0.vvsu.ru/photos/Поварское и кондитерское дело (С-ПК/Шифр 43.02.15) " ["Unic"]=> string(36) "555E2252-949F-4E51-9B9F-E1CD1BFFC442" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(43) "430215_povarskoe_i_konditerskoe_delo__1977_" ["plain"]=> string(71) "43.02.15 Поварское и кондитерское дело (1977)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1977" ["valueName"]=> string(72) "43.02.15 Поварское и кондитерское дело (1977) " ["imgURL"]=> string(99) "https://st1.vvsu.ru/photos/43.02.15 Поварское и кондитерское дело (1977) " ["Unic"]=> string(36) "555E2252-949F-4E51-9B9F-E1CD1BFFC442" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "555E2252-949F-4E51-9B9F-E1CD1BFFC442" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st2.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "555E2252-949F-4E51-9B9F-E1CD1BFFC442" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st0.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "555E2252-949F-4E51-9B9F-E1CD1BFFC442" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "555E2252-949F-4E51-9B9F-E1CD1BFFC442" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(697) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st1.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "B345489D-3FB3-4626-B9DA-D0FC62DCC9D8" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(48) "povarskoe_i_konditerskoe_delo__s_pkshifr_430215_" ["plain"]=> string(83) "Поварское и кондитерское дело (С-ПК/Шифр 43.02.15)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1029" ["valueName"]=> string(84) "Поварское и кондитерское дело (С-ПК/Шифр 43.02.15) " ["imgURL"]=> string(111) "https://st2.vvsu.ru/photos/Поварское и кондитерское дело (С-ПК/Шифр 43.02.15) " ["Unic"]=> string(36) "B345489D-3FB3-4626-B9DA-D0FC62DCC9D8" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(43) "430215_povarskoe_i_konditerskoe_delo__1977_" ["plain"]=> string(71) "43.02.15 Поварское и кондитерское дело (1977)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1977" ["valueName"]=> string(72) "43.02.15 Поварское и кондитерское дело (1977) " ["imgURL"]=> string(99) "https://st0.vvsu.ru/photos/43.02.15 Поварское и кондитерское дело (1977) " ["Unic"]=> string(36) "B345489D-3FB3-4626-B9DA-D0FC62DCC9D8" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2019" ["plain"]=> string(4) "2019" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2019" ["valueName"]=> string(5) "2019 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "B345489D-3FB3-4626-B9DA-D0FC62DCC9D8" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st1.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "B345489D-3FB3-4626-B9DA-D0FC62DCC9D8" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st2.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "B345489D-3FB3-4626-B9DA-D0FC62DCC9D8" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "B345489D-3FB3-4626-B9DA-D0FC62DCC9D8" }}Array