Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148788866" ["valueName"]=> string(36) "3B77DCC7_CCF8_4D86_AC72_3408C21B3BC1" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/3B77DCC7_CCF8_4D86_AC72_3408C21B3BC1" ["Unic"]=> string(36) "A0EC2231-C740-4882-8835-79339B01BF1D" } ["valueHTML"]=> string(700) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "A0EC2231-C740-4882-8835-79339B01BF1D" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(50) "tekhnika_i_iskusstvo_fotografii__s_ftshifr_540208_" ["plain"]=> string(85) "Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "939" ["valueName"]=> string(86) "Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08) " ["imgURL"]=> string(113) "https://st1.vvsu.ru/photos/Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08) " ["Unic"]=> string(36) "A0EC2231-C740-4882-8835-79339B01BF1D" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "540208_tekhnika_i_iskusstvo__fotografii__1836_" ["plain"]=> string(74) "54.02.08 Техника и искусство фотографии (1836)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1836" ["valueName"]=> string(75) "54.02.08 Техника и искусство фотографии (1836) " ["imgURL"]=> string(102) "https://st2.vvsu.ru/photos/54.02.08 Техника и искусство фотографии (1836) " ["Unic"]=> string(36) "A0EC2231-C740-4882-8835-79339B01BF1D" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2021" ["plain"]=> string(4) "2021" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2021" ["valueName"]=> string(5) "2021 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "A0EC2231-C740-4882-8835-79339B01BF1D" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "A0EC2231-C740-4882-8835-79339B01BF1D" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st2.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "A0EC2231-C740-4882-8835-79339B01BF1D" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "A0EC2231-C740-4882-8835-79339B01BF1D" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148219296" ["valueName"]=> string(36) "4A55C13B_1711_48E7_BF54_C0B18AFCC2C2" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/4A55C13B_1711_48E7_BF54_C0B18AFCC2C2" ["Unic"]=> string(36) "796C9D14-F7E9-4837-B130-35F311B00FBC" } ["valueHTML"]=> string(695) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "796C9D14-F7E9-4837-B130-35F311B00FBC" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(50) "tekhnika_i_iskusstvo_fotografii__s_ftshifr_540208_" ["plain"]=> string(85) "Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "939" ["valueName"]=> string(86) "Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08) " ["imgURL"]=> string(113) "https://st1.vvsu.ru/photos/Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08) " ["Unic"]=> string(36) "796C9D14-F7E9-4837-B130-35F311B00FBC" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(46) "540208_tekhnika_i_iskusstvo__fotografii__1836_" ["plain"]=> string(74) "54.02.08 Техника и искусство фотографии (1836)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1836" ["valueName"]=> string(75) "54.02.08 Техника и искусство фотографии (1836) " ["imgURL"]=> string(102) "https://st2.vvsu.ru/photos/54.02.08 Техника и искусство фотографии (1836) " ["Unic"]=> string(36) "796C9D14-F7E9-4837-B130-35F311B00FBC" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "796C9D14-F7E9-4837-B130-35F311B00FBC" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "796C9D14-F7E9-4837-B130-35F311B00FBC" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st2.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "796C9D14-F7E9-4837-B130-35F311B00FBC" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "796C9D14-F7E9-4837-B130-35F311B00FBC" }}Array