Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148788581" ["valueName"]=> string(36) "CA42871F_817C_492B_B493_C67EBA03CF72" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/CA42871F_817C_492B_B493_C67EBA03CF72" ["Unic"]=> string(36) "862C0A27-BFA9-4B01-9647-402F71D5C3BA" } ["valueHTML"]=> string(700) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "spo____programma_podgotovki_kvalifitsirovannykh_rabochikh_sluzha" ["plain"]=> string(117) "СПО - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "40" ["valueName"]=> string(118) "СПО - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих " ["imgURL"]=> string(145) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих " ["Unic"]=> string(36) "862C0A27-BFA9-4B01-9647-402F71D5C3BA" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(24) "portnoi__ptshifr_290107_" ["plain"]=> string(39) "Портной (ПТ/Шифр 29.01.07)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "938" ["valueName"]=> string(40) "Портной (ПТ/Шифр 29.01.07) " ["imgURL"]=> string(67) "https://st1.vvsu.ru/photos/Портной (ПТ/Шифр 29.01.07) " ["Unic"]=> string(36) "862C0A27-BFA9-4B01-9647-402F71D5C3BA" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(21) "290107_portnoi__1303_" ["plain"]=> string(30) "29.01.07 Портной (1303)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1303" ["valueName"]=> string(31) "29.01.07 Портной (1303) " ["imgURL"]=> string(58) "https://st2.vvsu.ru/photos/29.01.07 Портной (1303) " ["Unic"]=> string(36) "862C0A27-BFA9-4B01-9647-402F71D5C3BA" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2021" ["plain"]=> string(4) "2021" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2021" ["valueName"]=> string(5) "2021 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "862C0A27-BFA9-4B01-9647-402F71D5C3BA" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "862C0A27-BFA9-4B01-9647-402F71D5C3BA" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st2.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "862C0A27-BFA9-4B01-9647-402F71D5C3BA" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "862C0A27-BFA9-4B01-9647-402F71D5C3BA" }}Array