Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148788614" ["valueName"]=> string(36) "E6A66B7D_8F7B_4061_8260_835237ADB5AD" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/E6A66B7D_8F7B_4061_8260_835237ADB5AD" ["Unic"]=> string(36) "004644BF-45B5-443B-87A1-6D800790E261" } ["valueHTML"]=> string(700) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "spo____programma_podgotovki_kvalifitsirovannykh_rabochikh_sluzha" ["plain"]=> string(117) "СПО - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "40" ["valueName"]=> string(118) "СПО - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих " ["imgURL"]=> string(145) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих " ["Unic"]=> string(36) "004644BF-45B5-443B-87A1-6D800790E261" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(26) "fotograf___ftshifr_540103_" ["plain"]=> string(42) "Фотограф (ФТ/Шифр 54.01.03)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "865" ["valueName"]=> string(43) "Фотограф (ФТ/Шифр 54.01.03) " ["imgURL"]=> string(70) "https://st1.vvsu.ru/photos/Фотограф (ФТ/Шифр 54.01.03) " ["Unic"]=> string(36) "004644BF-45B5-443B-87A1-6D800790E261" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(23) "540103_fotograf___1183_" ["plain"]=> string(33) "54.01.03 Фотограф (1183)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1183" ["valueName"]=> string(34) "54.01.03 Фотограф (1183) " ["imgURL"]=> string(61) "https://st2.vvsu.ru/photos/54.01.03 Фотограф (1183) " ["Unic"]=> string(36) "004644BF-45B5-443B-87A1-6D800790E261" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2021" ["plain"]=> string(4) "2021" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2021" ["valueName"]=> string(5) "2021 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "004644BF-45B5-443B-87A1-6D800790E261" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "004644BF-45B5-443B-87A1-6D800790E261" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st2.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "004644BF-45B5-443B-87A1-6D800790E261" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "004644BF-45B5-443B-87A1-6D800790E261" }}Array