Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2149881358" ["valueName"]=> string(36) "5DB1F6A1_303A_4A39_B8A4_671602B10BC2" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/5DB1F6A1_303A_4A39_B8A4_671602B10BC2" ["Unic"]=> string(36) "43F6B0F3-FE52-4696-9EF4-A7BDB0790D03" } ["valueHTML"]=> string(692) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "43F6B0F3-FE52-4696-9EF4-A7BDB0790D03" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(45) "kommertsiia__po_otrasliam___s_kmshifr_380204_" ["plain"]=> string(70) "Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "910" ["valueName"]=> string(71) "Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04) " ["imgURL"]=> string(98) "https://st1.vvsu.ru/photos/Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04) " ["Unic"]=> string(36) "43F6B0F3-FE52-4696-9EF4-A7BDB0790D03" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(41) "380204_kommertsiia___po_otrasliam___1826_" ["plain"]=> string(59) "38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1826" ["valueName"]=> string(60) "38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826) " ["imgURL"]=> string(87) "https://st2.vvsu.ru/photos/38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826) " ["Unic"]=> string(36) "43F6B0F3-FE52-4696-9EF4-A7BDB0790D03" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2022" ["plain"]=> string(4) "2022" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2022" ["valueName"]=> string(5) "2022 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "43F6B0F3-FE52-4696-9EF4-A7BDB0790D03" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "43F6B0F3-FE52-4696-9EF4-A7BDB0790D03" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(12) "opisanie_oop" ["plain"]=> string(23) "Описание ООП" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473571" ["valueName"]=> string(24) "Описание ООП " ["imgURL"]=> string(51) "https://st2.vvsu.ru/photos/Описание ООП " ["Unic"]=> string(36) "43F6B0F3-FE52-4696-9EF4-A7BDB0790D03" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "43F6B0F3-FE52-4696-9EF4-A7BDB0790D03" }}array(8) { ["File"]=> array(4) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148763574" ["valueName"]=> string(36) "2AEAA53B_B11C_4F73_BDDA_185DB5CCDB0A" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/2AEAA53B_B11C_4F73_BDDA_185DB5CCDB0A" ["Unic"]=> string(36) "7BEC8D23-C5A5-435C-AC9E-6CF540C1B74D" } [1]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148795596" ["valueName"]=> string(36) "33435E50_D1A0_45A5_B94F_4ECD343BC82A" ["imgURL"]=> string(63) "https://st2.vvsu.ru/photos/33435E50_D1A0_45A5_B94F_4ECD343BC82A" ["Unic"]=> string(36) "7BEC8D23-C5A5-435C-AC9E-6CF540C1B74D" } [2]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2149897925" ["valueName"]=> string(36) "0CF3D4B9_DC71_452C_AE1D_CF41BB811600" ["imgURL"]=> string(63) "https://st0.vvsu.ru/photos/0CF3D4B9_DC71_452C_AE1D_CF41BB811600" ["Unic"]=> string(36) "7BEC8D23-C5A5-435C-AC9E-6CF540C1B74D" } ["valueHTML"]=> string(2112) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "7BEC8D23-C5A5-435C-AC9E-6CF540C1B74D" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(45) "kommertsiia__po_otrasliam___s_kmshifr_380204_" ["plain"]=> string(70) "Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "910" ["valueName"]=> string(71) "Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04) " ["imgURL"]=> string(98) "https://st1.vvsu.ru/photos/Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04) " ["Unic"]=> string(36) "7BEC8D23-C5A5-435C-AC9E-6CF540C1B74D" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(41) "380204_kommertsiia___po_otrasliam___1826_" ["plain"]=> string(59) "38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1826" ["valueName"]=> string(60) "38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826) " ["imgURL"]=> string(87) "https://st2.vvsu.ru/photos/38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826) " ["Unic"]=> string(36) "7BEC8D23-C5A5-435C-AC9E-6CF540C1B74D" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2021" ["plain"]=> string(4) "2021" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2021" ["valueName"]=> string(5) "2021 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "7BEC8D23-C5A5-435C-AC9E-6CF540C1B74D" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "7BEC8D23-C5A5-435C-AC9E-6CF540C1B74D" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(12) "opisanie_oop" ["plain"]=> string(23) "Описание ООП" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473571" ["valueName"]=> string(24) "Описание ООП " ["imgURL"]=> string(51) "https://st1.vvsu.ru/photos/Описание ООП " ["Unic"]=> string(36) "7BEC8D23-C5A5-435C-AC9E-6CF540C1B74D" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "7BEC8D23-C5A5-435C-AC9E-6CF540C1B74D" }}array(8) { ["File"]=> array(3) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148795093" ["valueName"]=> string(36) "9A055B63_D853_4D91_9438_C5EB0D6CD842" ["imgURL"]=> string(63) "https://st0.vvsu.ru/photos/9A055B63_D853_4D91_9438_C5EB0D6CD842" ["Unic"]=> string(36) "3FA04E38-7A85-441A-910A-27C015CDDBB3" } [1]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148798244" ["valueName"]=> string(36) "83EDBB4E_1AAB_4DEF_9A71_AD1BFDFE485A" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/83EDBB4E_1AAB_4DEF_9A71_AD1BFDFE485A" ["Unic"]=> string(36) "3FA04E38-7A85-441A-910A-27C015CDDBB3" } ["valueHTML"]=> string(1434) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st2.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "3FA04E38-7A85-441A-910A-27C015CDDBB3" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(45) "kommertsiia__po_otrasliam___s_kmshifr_380204_" ["plain"]=> string(70) "Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "910" ["valueName"]=> string(71) "Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04) " ["imgURL"]=> string(98) "https://st0.vvsu.ru/photos/Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04) " ["Unic"]=> string(36) "3FA04E38-7A85-441A-910A-27C015CDDBB3" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(41) "380204_kommertsiia___po_otrasliam___1826_" ["plain"]=> string(59) "38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1826" ["valueName"]=> string(60) "38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826) " ["imgURL"]=> string(87) "https://st1.vvsu.ru/photos/38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826) " ["Unic"]=> string(36) "3FA04E38-7A85-441A-910A-27C015CDDBB3" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "3FA04E38-7A85-441A-910A-27C015CDDBB3" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st2.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "3FA04E38-7A85-441A-910A-27C015CDDBB3" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(12) "opisanie_oop" ["plain"]=> string(23) "Описание ООП" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473571" ["valueName"]=> string(24) "Описание ООП " ["imgURL"]=> string(51) "https://st2.vvsu.ru/photos/Описание ООП " ["Unic"]=> string(36) "3FA04E38-7A85-441A-910A-27C015CDDBB3" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "3FA04E38-7A85-441A-910A-27C015CDDBB3" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148224655" ["valueName"]=> string(36) "3A28567E_545D_4C84_A67F_0B17238E88FB" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/3A28567E_545D_4C84_A67F_0B17238E88FB" ["Unic"]=> string(36) "9C023AEA-003E-4784-908F-7301A05D30F3" } ["valueHTML"]=> string(695) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "9C023AEA-003E-4784-908F-7301A05D30F3" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(45) "kommertsiia__po_otrasliam___s_kmshifr_380204_" ["plain"]=> string(70) "Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "910" ["valueName"]=> string(71) "Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04) " ["imgURL"]=> string(98) "https://st1.vvsu.ru/photos/Коммерция (по отраслям) (С-КМ/Шифр 38.02.04) " ["Unic"]=> string(36) "9C023AEA-003E-4784-908F-7301A05D30F3" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(41) "380204_kommertsiia___po_otrasliam___1826_" ["plain"]=> string(59) "38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1826" ["valueName"]=> string(60) "38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826) " ["imgURL"]=> string(87) "https://st2.vvsu.ru/photos/38.02.04 Коммерция (по отраслям) (1826) " ["Unic"]=> string(36) "9C023AEA-003E-4784-908F-7301A05D30F3" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "9C023AEA-003E-4784-908F-7301A05D30F3" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "9C023AEA-003E-4784-908F-7301A05D30F3" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(12) "opisanie_oop" ["plain"]=> string(23) "Описание ООП" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473571" ["valueName"]=> string(24) "Описание ООП " ["imgURL"]=> string(51) "https://st2.vvsu.ru/photos/Описание ООП " ["Unic"]=> string(36) "9C023AEA-003E-4784-908F-7301A05D30F3" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "9C023AEA-003E-4784-908F-7301A05D30F3" }}Array