Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2149316202" ["valueName"]=> string(36) "1EF1F6F1_F13A_46CE_88E9_14C1825985B2" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/1EF1F6F1_F13A_46CE_88E9_14C1825985B2" ["Unic"]=> string(36) "66382A86-8AB9-4DBD-843D-56F4CE4AFE79" } ["valueHTML"]=> string(700) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "66382A86-8AB9-4DBD-843D-56F4CE4AFE79" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(50) "tekhnika_i_iskusstvo_fotografii__s_ftshifr_540208_" ["plain"]=> string(85) "Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "939" ["valueName"]=> string(86) "Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08) " ["imgURL"]=> string(113) "https://st1.vvsu.ru/photos/Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08) " ["Unic"]=> string(36) "66382A86-8AB9-4DBD-843D-56F4CE4AFE79" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(45) "540208_tekhnika_i_iskusstvo_fotografii__1304_" ["plain"]=> string(73) "54.02.08 Техника и искусство фотографии (1304)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1304" ["valueName"]=> string(74) "54.02.08 Техника и искусство фотографии (1304) " ["imgURL"]=> string(101) "https://st2.vvsu.ru/photos/54.02.08 Техника и искусство фотографии (1304) " ["Unic"]=> string(36) "66382A86-8AB9-4DBD-843D-56F4CE4AFE79" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2021" ["plain"]=> string(4) "2021" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2021" ["valueName"]=> string(5) "2021 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "66382A86-8AB9-4DBD-843D-56F4CE4AFE79" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "66382A86-8AB9-4DBD-843D-56F4CE4AFE79" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(10) "annotatsii" ["plain"]=> string(18) "Аннотации" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473568" ["valueName"]=> string(19) "Аннотации " ["imgURL"]=> string(46) "https://st2.vvsu.ru/photos/Аннотации " ["Unic"]=> string(36) "66382A86-8AB9-4DBD-843D-56F4CE4AFE79" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "66382A86-8AB9-4DBD-843D-56F4CE4AFE79" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148379015" ["valueName"]=> string(36) "9A834DB7_CEBD_4A65_AFDE_60D374AD5C13" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/9A834DB7_CEBD_4A65_AFDE_60D374AD5C13" ["Unic"]=> string(36) "2ECBC6F7-34A9-4053-85E8-B5B074B942AF" } ["valueHTML"]=> string(693) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "2ECBC6F7-34A9-4053-85E8-B5B074B942AF" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(50) "tekhnika_i_iskusstvo_fotografii__s_ftshifr_540208_" ["plain"]=> string(85) "Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "939" ["valueName"]=> string(86) "Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08) " ["imgURL"]=> string(113) "https://st1.vvsu.ru/photos/Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08) " ["Unic"]=> string(36) "2ECBC6F7-34A9-4053-85E8-B5B074B942AF" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(45) "540208_tekhnika_i_iskusstvo_fotografii__1304_" ["plain"]=> string(73) "54.02.08 Техника и искусство фотографии (1304)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1304" ["valueName"]=> string(74) "54.02.08 Техника и искусство фотографии (1304) " ["imgURL"]=> string(101) "https://st2.vvsu.ru/photos/54.02.08 Техника и искусство фотографии (1304) " ["Unic"]=> string(36) "2ECBC6F7-34A9-4053-85E8-B5B074B942AF" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "2ECBC6F7-34A9-4053-85E8-B5B074B942AF" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "2ECBC6F7-34A9-4053-85E8-B5B074B942AF" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(10) "annotatsii" ["plain"]=> string(18) "Аннотации" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473568" ["valueName"]=> string(19) "Аннотации " ["imgURL"]=> string(46) "https://st2.vvsu.ru/photos/Аннотации " ["Unic"]=> string(36) "2ECBC6F7-34A9-4053-85E8-B5B074B942AF" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "2ECBC6F7-34A9-4053-85E8-B5B074B942AF" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> array(10) { ["text"]=> string(0) "" ["plain"]=> string(0) "" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "130" ["input"]=> string(5) "36468" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2148379018" ["valueName"]=> string(36) "6A30FB9A_6226_4A7A_95FE_24BD4B86CA79" ["imgURL"]=> string(63) "https://st1.vvsu.ru/photos/6A30FB9A_6226_4A7A_95FE_24BD4B86CA79" ["Unic"]=> string(36) "5287336B-4C66-4FA8-8DC2-1EA6D4A3F49D" } ["valueHTML"]=> string(693) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "5287336B-4C66-4FA8-8DC2-1EA6D4A3F49D" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(50) "tekhnika_i_iskusstvo_fotografii__s_ftshifr_540208_" ["plain"]=> string(85) "Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "939" ["valueName"]=> string(86) "Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08) " ["imgURL"]=> string(113) "https://st1.vvsu.ru/photos/Техника и искусство фотографии (С-ФТ/Шифр 54.02.08) " ["Unic"]=> string(36) "5287336B-4C66-4FA8-8DC2-1EA6D4A3F49D" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(45) "540208_tekhnika_i_iskusstvo_fotografii__1304_" ["plain"]=> string(73) "54.02.08 Техника и искусство фотографии (1304)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1304" ["valueName"]=> string(74) "54.02.08 Техника и искусство фотографии (1304) " ["imgURL"]=> string(101) "https://st2.vvsu.ru/photos/54.02.08 Техника и искусство фотографии (1304) " ["Unic"]=> string(36) "5287336B-4C66-4FA8-8DC2-1EA6D4A3F49D" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2019" ["plain"]=> string(4) "2019" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2019" ["valueName"]=> string(5) "2019 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "5287336B-4C66-4FA8-8DC2-1EA6D4A3F49D" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "5287336B-4C66-4FA8-8DC2-1EA6D4A3F49D" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(10) "annotatsii" ["plain"]=> string(18) "Аннотации" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473568" ["valueName"]=> string(19) "Аннотации " ["imgURL"]=> string(46) "https://st2.vvsu.ru/photos/Аннотации " ["Unic"]=> string(36) "5287336B-4C66-4FA8-8DC2-1EA6D4A3F49D" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "5287336B-4C66-4FA8-8DC2-1EA6D4A3F49D" }}Array