Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(693) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "644FDA23-C884-49A9-817C-6140CF6C3FF1" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(25) "turizm__s_tushifr_430210_" ["plain"]=> string(40) "Туризм (С-ТУ/Шифр 43.02.10)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "909" ["valueName"]=> string(41) "Туризм (С-ТУ/Шифр 43.02.10) " ["imgURL"]=> string(68) "https://st1.vvsu.ru/photos/Туризм (С-ТУ/Шифр 43.02.10) " ["Unic"]=> string(36) "644FDA23-C884-49A9-817C-6140CF6C3FF1" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(20) "430210_turizm__1841_" ["plain"]=> string(28) "43.02.10 Туризм (1841)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1841" ["valueName"]=> string(29) "43.02.10 Туризм (1841) " ["imgURL"]=> string(56) "https://st2.vvsu.ru/photos/43.02.10 Туризм (1841) " ["Unic"]=> string(36) "644FDA23-C884-49A9-817C-6140CF6C3FF1" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2022" ["plain"]=> string(4) "2022" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2022" ["valueName"]=> string(5) "2022 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "644FDA23-C884-49A9-817C-6140CF6C3FF1" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "644FDA23-C884-49A9-817C-6140CF6C3FF1" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st1.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "644FDA23-C884-49A9-817C-6140CF6C3FF1" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "644FDA23-C884-49A9-817C-6140CF6C3FF1" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(693) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st2.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "B6BD3F3D-9464-4963-83C1-0CC2825A1765" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(25) "turizm__s_tushifr_430210_" ["plain"]=> string(40) "Туризм (С-ТУ/Шифр 43.02.10)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "909" ["valueName"]=> string(41) "Туризм (С-ТУ/Шифр 43.02.10) " ["imgURL"]=> string(68) "https://st0.vvsu.ru/photos/Туризм (С-ТУ/Шифр 43.02.10) " ["Unic"]=> string(36) "B6BD3F3D-9464-4963-83C1-0CC2825A1765" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(20) "430210_turizm__1841_" ["plain"]=> string(28) "43.02.10 Туризм (1841)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1841" ["valueName"]=> string(29) "43.02.10 Туризм (1841) " ["imgURL"]=> string(56) "https://st1.vvsu.ru/photos/43.02.10 Туризм (1841) " ["Unic"]=> string(36) "B6BD3F3D-9464-4963-83C1-0CC2825A1765" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2021" ["plain"]=> string(4) "2021" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2021" ["valueName"]=> string(5) "2021 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "B6BD3F3D-9464-4963-83C1-0CC2825A1765" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st2.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "B6BD3F3D-9464-4963-83C1-0CC2825A1765" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st0.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "B6BD3F3D-9464-4963-83C1-0CC2825A1765" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "B6BD3F3D-9464-4963-83C1-0CC2825A1765" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(691) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st1.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "2D1DDB55-FE8C-4615-9EDD-88F19602D2F4" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(25) "turizm__s_tushifr_430210_" ["plain"]=> string(40) "Туризм (С-ТУ/Шифр 43.02.10)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "909" ["valueName"]=> string(41) "Туризм (С-ТУ/Шифр 43.02.10) " ["imgURL"]=> string(68) "https://st2.vvsu.ru/photos/Туризм (С-ТУ/Шифр 43.02.10) " ["Unic"]=> string(36) "2D1DDB55-FE8C-4615-9EDD-88F19602D2F4" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(20) "430210_turizm__1841_" ["plain"]=> string(28) "43.02.10 Туризм (1841)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1841" ["valueName"]=> string(29) "43.02.10 Туризм (1841) " ["imgURL"]=> string(56) "https://st0.vvsu.ru/photos/43.02.10 Туризм (1841) " ["Unic"]=> string(36) "2D1DDB55-FE8C-4615-9EDD-88F19602D2F4" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "2D1DDB55-FE8C-4615-9EDD-88F19602D2F4" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st1.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "2D1DDB55-FE8C-4615-9EDD-88F19602D2F4" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st2.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "2D1DDB55-FE8C-4615-9EDD-88F19602D2F4" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "2D1DDB55-FE8C-4615-9EDD-88F19602D2F4" }}Array