38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(693) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "38CCD646-3C41-4971-BD82-602D922D03D6" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tovarov__s_" ["plain"]=> string(141) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "911" ["valueName"]=> string(142) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["imgURL"]=> string(169) "https://st1.vvsu.ru/photos/Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["Unic"]=> string(36) "38CCD646-3C41-4971-BD82-602D922D03D6" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(63) "380205_tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva__potrebitelskikh_to" ["plain"]=> string(130) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1840)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1840" ["valueName"]=> string(131) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1840) " ["imgURL"]=> string(158) "https://st2.vvsu.ru/photos/38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1840) " ["Unic"]=> string(36) "38CCD646-3C41-4971-BD82-602D922D03D6" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2022" ["plain"]=> string(4) "2022" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2022" ["valueName"]=> string(5) "2022 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "38CCD646-3C41-4971-BD82-602D922D03D6" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "38CCD646-3C41-4971-BD82-602D922D03D6" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st1.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "38CCD646-3C41-4971-BD82-602D922D03D6" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "38CCD646-3C41-4971-BD82-602D922D03D6" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(693) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st2.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "F757B9CD-0776-499D-8DCD-00F643D89A39" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tovarov__s_" ["plain"]=> string(141) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "911" ["valueName"]=> string(142) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["imgURL"]=> string(169) "https://st0.vvsu.ru/photos/Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["Unic"]=> string(36) "F757B9CD-0776-499D-8DCD-00F643D89A39" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(63) "380205_tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva__potrebitelskikh_to" ["plain"]=> string(130) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1840)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1840" ["valueName"]=> string(131) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1840) " ["imgURL"]=> string(158) "https://st1.vvsu.ru/photos/38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1840) " ["Unic"]=> string(36) "F757B9CD-0776-499D-8DCD-00F643D89A39" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2021" ["plain"]=> string(4) "2021" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2021" ["valueName"]=> string(5) "2021 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "F757B9CD-0776-499D-8DCD-00F643D89A39" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st2.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "F757B9CD-0776-499D-8DCD-00F643D89A39" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st0.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "F757B9CD-0776-499D-8DCD-00F643D89A39" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "F757B9CD-0776-499D-8DCD-00F643D89A39" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(693) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st1.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "E3CBA02E-87E0-4AA6-843A-EAB8766754DB" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tovarov__s_" ["plain"]=> string(141) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "911" ["valueName"]=> string(142) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["imgURL"]=> string(169) "https://st2.vvsu.ru/photos/Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["Unic"]=> string(36) "E3CBA02E-87E0-4AA6-843A-EAB8766754DB" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(63) "380205_tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva__potrebitelskikh_to" ["plain"]=> string(130) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1840)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1840" ["valueName"]=> string(131) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1840) " ["imgURL"]=> string(158) "https://st0.vvsu.ru/photos/38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1840) " ["Unic"]=> string(36) "E3CBA02E-87E0-4AA6-843A-EAB8766754DB" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "E3CBA02E-87E0-4AA6-843A-EAB8766754DB" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st1.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "E3CBA02E-87E0-4AA6-843A-EAB8766754DB" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st2.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "E3CBA02E-87E0-4AA6-843A-EAB8766754DB" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "E3CBA02E-87E0-4AA6-843A-EAB8766754DB" }}Array