Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(691) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "D8CF2833-C157-4115-BD87-2D169B9A465F" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(57) "informatsionnye_sistemy__po_otrasliam___s_isshifr_090204_" ["plain"]=> string(95) "Информационные системы (по отраслям) (С-ИС/Шифр 09.02.04)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "919" ["valueName"]=> string(96) "Информационные системы (по отраслям) (С-ИС/Шифр 09.02.04) " ["imgURL"]=> string(123) "https://st1.vvsu.ru/photos/Информационные системы (по отраслям) (С-ИС/Шифр 09.02.04) " ["Unic"]=> string(36) "D8CF2833-C157-4115-BD87-2D169B9A465F" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(52) "090204_informatsionnye_sistemy__po_otrasliam___1825_" ["plain"]=> string(83) "09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (1825)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1825" ["valueName"]=> string(84) "09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (1825) " ["imgURL"]=> string(111) "https://st2.vvsu.ru/photos/09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (1825) " ["Unic"]=> string(36) "D8CF2833-C157-4115-BD87-2D169B9A465F" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "D8CF2833-C157-4115-BD87-2D169B9A465F" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "D8CF2833-C157-4115-BD87-2D169B9A465F" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st1.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "D8CF2833-C157-4115-BD87-2D169B9A465F" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "D8CF2833-C157-4115-BD87-2D169B9A465F" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(691) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st2.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "D90F8845-9333-4581-8E86-FB456BD53597" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(57) "informatsionnye_sistemy__po_otrasliam___s_isshifr_090204_" ["plain"]=> string(95) "Информационные системы (по отраслям) (С-ИС/Шифр 09.02.04)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "919" ["valueName"]=> string(96) "Информационные системы (по отраслям) (С-ИС/Шифр 09.02.04) " ["imgURL"]=> string(123) "https://st0.vvsu.ru/photos/Информационные системы (по отраслям) (С-ИС/Шифр 09.02.04) " ["Unic"]=> string(36) "D90F8845-9333-4581-8E86-FB456BD53597" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(52) "090204_informatsionnye_sistemy__po_otrasliam___1825_" ["plain"]=> string(83) "09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (1825)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1825" ["valueName"]=> string(84) "09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (1825) " ["imgURL"]=> string(111) "https://st1.vvsu.ru/photos/09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (1825) " ["Unic"]=> string(36) "D90F8845-9333-4581-8E86-FB456BD53597" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2019" ["plain"]=> string(4) "2019" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2019" ["valueName"]=> string(5) "2019 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "D90F8845-9333-4581-8E86-FB456BD53597" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st2.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "D90F8845-9333-4581-8E86-FB456BD53597" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(14) "uchebnye_plany" ["plain"]=> string(25) "Учебные планы" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473569" ["valueName"]=> string(26) "Учебные планы " ["imgURL"]=> string(53) "https://st0.vvsu.ru/photos/Учебные планы " ["Unic"]=> string(36) "D90F8845-9333-4581-8E86-FB456BD53597" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "D90F8845-9333-4581-8E86-FB456BD53597" }}Array