38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Array
Array
array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(701) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "A19A80BC-2A17-47C5-A44A-1922614C1F57" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tovarov__s_" ["plain"]=> string(141) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "911" ["valueName"]=> string(142) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["imgURL"]=> string(169) "https://st1.vvsu.ru/photos/Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["Unic"]=> string(36) "A19A80BC-2A17-47C5-A44A-1922614C1F57" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(63) "380205_tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tov" ["plain"]=> string(129) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1242" ["valueName"]=> string(130) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["imgURL"]=> string(157) "https://st2.vvsu.ru/photos/38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["Unic"]=> string(36) "A19A80BC-2A17-47C5-A44A-1922614C1F57" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2022" ["plain"]=> string(4) "2022" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2022" ["valueName"]=> string(5) "2022 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "A19A80BC-2A17-47C5-A44A-1922614C1F57" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "A19A80BC-2A17-47C5-A44A-1922614C1F57" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(12) "opisanie_oop" ["plain"]=> string(23) "Описание ООП" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473571" ["valueName"]=> string(24) "Описание ООП " ["imgURL"]=> string(51) "https://st1.vvsu.ru/photos/Описание ООП " ["Unic"]=> string(36) "A19A80BC-2A17-47C5-A44A-1922614C1F57" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "A19A80BC-2A17-47C5-A44A-1922614C1F57" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(711) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st2.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "D5EECDB6-B8EF-465A-8072-D7FC4A67BE14" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tovarov__s_" ["plain"]=> string(141) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "911" ["valueName"]=> string(142) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["imgURL"]=> string(169) "https://st0.vvsu.ru/photos/Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["Unic"]=> string(36) "D5EECDB6-B8EF-465A-8072-D7FC4A67BE14" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(63) "380205_tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tov" ["plain"]=> string(129) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1242" ["valueName"]=> string(130) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["imgURL"]=> string(157) "https://st1.vvsu.ru/photos/38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["Unic"]=> string(36) "D5EECDB6-B8EF-465A-8072-D7FC4A67BE14" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2021" ["plain"]=> string(4) "2021" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2021" ["valueName"]=> string(5) "2021 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "D5EECDB6-B8EF-465A-8072-D7FC4A67BE14" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st2.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "D5EECDB6-B8EF-465A-8072-D7FC4A67BE14" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(12) "opisanie_oop" ["plain"]=> string(23) "Описание ООП" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473571" ["valueName"]=> string(24) "Описание ООП " ["imgURL"]=> string(51) "https://st0.vvsu.ru/photos/Описание ООП " ["Unic"]=> string(36) "D5EECDB6-B8EF-465A-8072-D7FC4A67BE14" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "D5EECDB6-B8EF-465A-8072-D7FC4A67BE14" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(695) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st1.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "B9938B78-AA05-4105-85DA-7AAE68D0FD1E" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tovarov__s_" ["plain"]=> string(141) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "911" ["valueName"]=> string(142) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["imgURL"]=> string(169) "https://st2.vvsu.ru/photos/Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["Unic"]=> string(36) "B9938B78-AA05-4105-85DA-7AAE68D0FD1E" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(63) "380205_tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tov" ["plain"]=> string(129) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1242" ["valueName"]=> string(130) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["imgURL"]=> string(157) "https://st0.vvsu.ru/photos/38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["Unic"]=> string(36) "B9938B78-AA05-4105-85DA-7AAE68D0FD1E" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2021" ["plain"]=> string(4) "2021" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2021" ["valueName"]=> string(5) "2021 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "B9938B78-AA05-4105-85DA-7AAE68D0FD1E" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st1.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "B9938B78-AA05-4105-85DA-7AAE68D0FD1E" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(12) "opisanie_oop" ["plain"]=> string(23) "Описание ООП" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473571" ["valueName"]=> string(24) "Описание ООП " ["imgURL"]=> string(51) "https://st2.vvsu.ru/photos/Описание ООП " ["Unic"]=> string(36) "B9938B78-AA05-4105-85DA-7AAE68D0FD1E" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "B9938B78-AA05-4105-85DA-7AAE68D0FD1E" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(696) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st0.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "FDB58FA7-56BA-4CF0-8369-1A8F63294B8E" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tovarov__s_" ["plain"]=> string(141) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "911" ["valueName"]=> string(142) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["imgURL"]=> string(169) "https://st1.vvsu.ru/photos/Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["Unic"]=> string(36) "FDB58FA7-56BA-4CF0-8369-1A8F63294B8E" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(63) "380205_tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tov" ["plain"]=> string(129) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1242" ["valueName"]=> string(130) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["imgURL"]=> string(157) "https://st2.vvsu.ru/photos/38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["Unic"]=> string(36) "FDB58FA7-56BA-4CF0-8369-1A8F63294B8E" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2020" ["plain"]=> string(4) "2020" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2020" ["valueName"]=> string(5) "2020 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "FDB58FA7-56BA-4CF0-8369-1A8F63294B8E" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st0.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "FDB58FA7-56BA-4CF0-8369-1A8F63294B8E" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(12) "opisanie_oop" ["plain"]=> string(23) "Описание ООП" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473571" ["valueName"]=> string(24) "Описание ООП " ["imgURL"]=> string(51) "https://st1.vvsu.ru/photos/Описание ООП " ["Unic"]=> string(36) "FDB58FA7-56BA-4CF0-8369-1A8F63294B8E" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "FDB58FA7-56BA-4CF0-8369-1A8F63294B8E" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(699) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st2.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "68D1DAD5-34E6-44B2-8460-35FBBA3CFA1E" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tovarov__s_" ["plain"]=> string(141) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "911" ["valueName"]=> string(142) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["imgURL"]=> string(169) "https://st0.vvsu.ru/photos/Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["Unic"]=> string(36) "68D1DAD5-34E6-44B2-8460-35FBBA3CFA1E" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(63) "380205_tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tov" ["plain"]=> string(129) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1242" ["valueName"]=> string(130) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["imgURL"]=> string(157) "https://st1.vvsu.ru/photos/38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["Unic"]=> string(36) "68D1DAD5-34E6-44B2-8460-35FBBA3CFA1E" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2019" ["plain"]=> string(4) "2019" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2019" ["valueName"]=> string(5) "2019 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "68D1DAD5-34E6-44B2-8460-35FBBA3CFA1E" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st2.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "68D1DAD5-34E6-44B2-8460-35FBBA3CFA1E" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(12) "opisanie_oop" ["plain"]=> string(23) "Описание ООП" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473571" ["valueName"]=> string(24) "Описание ООП " ["imgURL"]=> string(51) "https://st0.vvsu.ru/photos/Описание ООП " ["Unic"]=> string(36) "68D1DAD5-34E6-44B2-8460-35FBBA3CFA1E" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "68D1DAD5-34E6-44B2-8460-35FBBA3CFA1E" }}array(8) { ["File"]=> array(2) { [0]=> bool(true) ["valueHTML"]=> string(699) " " } ["EduLevel"]=> array(10) { ["text"]=> string(56) "spo____programma_podgotovki_spetsialistov_srednego_zvena" ["plain"]=> string(102) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(2) "39" ["valueName"]=> string(103) "СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["imgURL"]=> string(130) "https://st1.vvsu.ru/photos/СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена " ["Unic"]=> string(36) "D3862A7F-D6AC-4659-AD40-619029DDBCEC" } ["EduLine"]=> array(10) { ["text"]=> string(64) "tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tovarov__s_" ["plain"]=> string(141) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "911" ["valueName"]=> string(142) "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["imgURL"]=> string(169) "https://st2.vvsu.ru/photos/Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (С-ТВ/Шифр 38.02.05) " ["Unic"]=> string(36) "D3862A7F-D6AC-4659-AD40-619029DDBCEC" } ["EduSpec"]=> array(10) { ["text"]=> string(63) "380205_tovarovedenie_i_ekspertiza_kachestva_potrebitelskikh_tov" ["plain"]=> string(129) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242)" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "1242" ["valueName"]=> string(130) "38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["imgURL"]=> string(157) "https://st0.vvsu.ru/photos/38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (1242) " ["Unic"]=> string(36) "D3862A7F-D6AC-4659-AD40-619029DDBCEC" } ["EduYear"]=> array(10) { ["text"]=> string(4) "2018" ["plain"]=> string(4) "2018" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(4) "2018" ["valueName"]=> string(5) "2018 " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "D3862A7F-D6AC-4659-AD40-619029DDBCEC" } ["EduPlace"]=> array(10) { ["text"]=> string(11) "vladivostok" ["plain"]=> string(22) "Владивосток" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(1) "1" ["valueName"]=> string(23) "Владивосток " ["imgURL"]=> string(50) "https://st1.vvsu.ru/photos/Владивосток " ["Unic"]=> string(36) "D3862A7F-D6AC-4659-AD40-619029DDBCEC" } ["docType"]=> array(10) { ["text"]=> string(12) "opisanie_oop" ["plain"]=> string(23) "Описание ООП" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(10) "2146473571" ["valueName"]=> string(24) "Описание ООП " ["imgURL"]=> string(51) "https://st2.vvsu.ru/photos/Описание ООП " ["Unic"]=> string(36) "D3862A7F-D6AC-4659-AD40-619029DDBCEC" } ["allProfiles"]=> array(10) { ["text"]=> string(3) "Net" ["plain"]=> string(6) "Нет" ["money"]=> float(0) ["type"]=> string(3) "102" ["input"]=> string(2) "31" ["date"]=> NULL ["value"]=> string(3) "107" ["valueName"]=> string(7) "Нет " ["imgURL"]=> string(0) "" ["Unic"]=> string(36) "D3862A7F-D6AC-4659-AD40-619029DDBCEC" }}Array